Để lễ quy y có giá trị trọn đời – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại TX Trung Tâm, ngày 26/07/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6546,de-le-quy-y-co-gia-tri-tron-doi.tsph

Để lễ quy y có giá trị trọn đời – Thích Nhật Từ
Đánh giá