Bài pháp âm “Đền Ơn Thầy Theo Tinh Thần Phật Học” do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại buổi chia sẻ phật pháp