Bài pháp âm “Đền Ơn Thầy Theo Tinh Thần Phật Học” do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại buổi chia sẻ phật pháp

Đền Ơn Thầy Theo Tinh Thần Phật Học – Thích Thiện Thuận
Đánh giá