Bài pháp âm “Điều Quan Trọng Trong Tu Tập” do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng ngày 13/12/2015 trong Khóa huân tu lần thứ 27

Đánh giá