Đổ nghiệp. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu, ngày 23-5-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1695,do-nghiep.tsph

Đổ nghiệp – Thích Nhật Từ
Đánh giá