Bài pháp âm Đối Cảnh Vô Tâm do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phước Duyên trong ngày Khóa tu một ngày niệm phật

Đánh giá