Đổi thói quen đổi cuộc đời. Thầy Nhật Từ giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ XH Tân Hiệp, ngày 22-12-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1162,doi-thoi-quen-doi-cuoc-doi.tsph

Đổi thói quen đổi cuộc đời – Thích Nhật Từ
Đánh giá