Bài pháp thoại “Đức Từ Bi Của Quán Thế Âm” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Bửu Long, thuộc tuyển tập những bài pháp thoại về Phật Học do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.

Khi nói đến Bồ tát Quan Thế Âm phần lớn chúng ta hay nghĩ đến lòng Từ Bi, cứu khổ cứu nạn…Như vậy Bồ tát Quan Thế Âm trở thành biểu tượng của Từ Bi và oai thần bất khả tư nghì để cứu khổ chúng sinh trên cõi đời này được bình an. Chúng ta hãy cùng lắng nghe thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng về đức hạnh Từ Bi của bồ tát Quán Thế Âm.

Download MP3

Đánh giá