Bài pháp thoại Đừng Là Giọt Nước Tràn Ly do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Bồ Đề trong ngày Khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá