Bài pháp thoại Dừng Lại và Nhìn Kỹ do Đại Đức Thích Minh Thành thuyết giảng trong Khóa Tu Phật Thất lần thứ 86 tại Chùa Hoằng PHáp