Bài pháp thoại “Được Và Mất” do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Quang Minh, Úc Châu trong buổi chia sẻ phật pháp

Được Và Mất – Thích Thiện Thuận
Đánh giá