Bài pháp âm Duyên Phận do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phước Đường, Trà Vinh ngày 09/11/đinh hợi

Đánh giá