Video pháp thoại “Ganh Tị Và Tùy Hỷ” được đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 01/10/2016 tại chùa Quang Minh