Bài pháp âm Giá Trị Lý Vô Thường do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Vô Ưu trong Khóa tu 1 ngày niệm phật

Giá Trị Lý Vô Thường – Thích Thiện Thuận
Đánh giá