Bài pháp thoại Giác Ngộ phần 7 do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 63