Bài pháp thoại Giải Oan Cứu Khổ do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Thanh Nguyên (Honolulu) ngày 09.09.2018