Giải trừ mê tín – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05-04-08.