Giảng Sư Và Thính Chúng – Thầy Thích Pháp Hòa (Jul.1, 2011)

BÌNH LUẬN