Bài pháp thoại “Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Phước Long Tự (tỉnh Cần Thơ) vào ngày 17-08-2009

Giới thuộc vào nền tảng của đạo Phật, là một trong ba môn học “vô lậu”, nhằm dứt các lậu hoặc (pali: asava), dẫn tới giải thoát, tức là Giới (sila), Định (samadhi) và Huệ (pañña). Là Phật tử có nghĩa là tự nguyện theo Tam quy (ti-sarana), Ngũ giới (pañca-sila), tức là nương tựa vào Tam bảo (ti-ratana) và giữ gìn năm giới căn bản của đạo Phật. Trên mặt lý thuyết, Giới giữ một vị trí quan trọng đến nỗi một phần ba của Tam tạng Kinh điển (ti-pitaka) được dành riêng cho Giới Luật. Đó là Luật tạng (vinaya-pitaka), đứng bên cạnh Kinh tạng (sutta-pitaka) và Luận tạng (abidhamma-pitaka).

Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát – Thích Phước Tiến

Download MP3

Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát – Thích Phước Tiến
5 (100%) 2 votes