Bài pháp thoại Giới Luật Trong Đạo Phật do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Hưng Phước trong ngày Khóa tu bát quan trai

Đánh giá