Bài thuyết pháp Giữa Vòng Vô Thường do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại đạo tràng Huyền Trang trong buổi chia sẻ phật pháp

Giữa Vòng Vô Thường – Thích Thiện Thuận
Đánh giá