Bài thuyết pháp Giữa Vòng Vô Thường do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại đạo tràng Huyền Trang trong buổi chia sẻ phật pháp

Đánh giá