Bài thuyết pháp “Hàng Phục Kỳ Tâm” do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tỉnh Bến Tre trong ngày khóa tu bát quan trai

Đánh giá