Hàng phục ma quân. Thầy Nhật Từ giảng tại Lễ Phật thành đạo tại Tu viện Toàn Giác, Đồng Nai, ngày 27-01-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1844,Hang-phuc-ma-quan.tsph

Hàng phục ma quân – Thích Nhật Từ
Đánh giá