Bài thuyết pháp “Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Âm” được Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Hiển Nam 192 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 03/8/2015

Đánh giá