Bài pháp thoại Hạnh Phúc Trong Hôn Nhân được thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-04-2017