Bài thuyết pháp Hành Trang Của Người Tu Tịnh Độ do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Liên Hoa, Bạc Liêu ngày 2/11/2012

Đánh giá