Bài pháp thoại “Hành Trang Trụ Trì” do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại tổ đình Long Phước (tỉnh Vĩnh Long) ngày 04-07-2011

Ngọn đuốc Chánh pháp được thắp sáng muôn nơi là do Tăng, Ni hoằng hóa. Khi một vị Tăng hay Ni đến trụ trì một ngôi chùa, tự, viện nào, thì vai trò hoằng pháp lợi sanh rất là trọng đại. Phải sống làm sao? Hoằng pháp như thế nào mà cả “trăm họ” đều cảm phục đức hạnh, tài năng của mình, để quy hướng tu tập theo giáo pháp của Như Lai và phụng trì ngôi Tam bảo mỗi ngày một hưng thạnh với địa phương mình đến.

Hành Trang Trụ Trì – Thích Phước Tiến

Download MP3

Đánh giá