Bài pháp âm Hành Trình Thọ Sanh do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ đình Hội Khánh, Bình Dương trong ngày khóa tu 1 ngày niệm phật

Đánh giá