Bài pháp thoại Hạnh Vô Úy do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ Đình Long Khánh, Bình Định trong ngày khóa tu 1 ngày niệm phật

Hạnh Vô Úy – Thích Thiện Thuận
Đánh giá