Bài thuyết pháp Hình Dáng Tăng Lữ do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành trong buổi chia sẻ phật pháp

Hình Dáng Tăng Lữ – Thích Thiện Thuận
Đánh giá