Bài thuyết pháp Hình Dáng Tăng Lữ do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành trong buổi chia sẻ phật pháp

Đánh giá