Pháp âm “Hộ Niệm Người Lâm Chung Những Điều Cần Biết” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại đạo tràng Viên Thông (Hoa Kỳ) ngày 08/11/2014 (16/09/Giáp Ngọ)

Hộ niệm khi một người vừa qua đời giúp trợ duyên cho sự tái sanh về cõi lành của người đó, vì thế giờ phút hộ niệm rất quan trọng, nhưng đó chỉ là sự trợ duyên, phần nhiều do người trước khi qua đời tự thân niệm Phật cầu vãng sanh sẽ thật sự hiệu quả hơn nhiều.

Nếu trong đời sống trước khi mất, người đó tạo quá nhiều nghiệp ác, thì khi lâm chung dù rất nhiều người hộ niệm cũng không thể vãng sanh về cõi Tịnh Độ được. Qua bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Phước Tiến, chúng ta hiểu thêm về những điều cần biết việc hộ niềm, phải làm một cách bài bản thì mới có thể xoay chuyển được.

Hộ Niệm Người Lâm Chung Những Điều Cần Biết – Thích Phước Tiến

Download MP3

Hộ Niệm Người Lâm Chung Những Điều Cần Biết – Thích Phước Tiến
5 (100%) 2 votes