Bài thuyết pháp Hộ Trì Tam Bảo do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Thiên Phước trong khóa tu 1 ngày niệm phật

Hộ Trì Tam Bảo – Thích Thiện Thuận
Đánh giá