Bài thuyết pháp “Hóa Giải Mặc Cảm” được thầy Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 36 tại chùa Hoằng Pháp tháng 10 năm 2005

Download MP3

Hóa Giải Mặc Cảm – Thích Phước Tiến
Đánh giá