Bài pháp thoại Hoa Trắng Rừng Sala do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Linh Thứu, Tp Hồ Chí Minh trong ngày khóa tu 1 ngày niệm phật

Đánh giá