Bài thuyết pháp Học Đạo Quý Vô Tâm do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Từ Ân trong ngày khóa tu bát quan trai

Đánh giá