nhu l

Pháp thoại Học Tập Hạnh Bồ Tát do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại Long Thanh Tự (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long), ngày 08/01/2019