Bài thuyết pháp Huynh Đệ Tình Thâm do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong buổi chia sẻ phật pháp ngày 20/09 năm Đinh Hợi

Huynh Đệ Tình Thâm – Thích Thiện Thuận
Đánh giá