Bài thuyết pháp Huynh Đệ Tình Thâm do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong buổi chia sẻ phật pháp ngày 20/09 năm Đinh Hợi

Đánh giá