Thuyết giảng tại chùa Bửu Quang – Quận 8 – Tp.HCM
Ngày 10 Tháng 7 nắm 2013
_(()) Kính chúc Quý Phật tử nghe pháp trong an lạc _(())_