Bài pháp thoại “Khi Niềm Tin Đã Mất” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phổ Nguyện (thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) ngày 15/09/2013 (11/08/Quý Tỵ)