Pháp thoại Không Tranh Cãi Và Góp Ý Xây Dựng do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-08-2018

Không Tranh Cãi Và Góp Ý Xây Dựng – Thích Nhật Từ
Đánh giá