Bài pháp âm Kiếp Phù Du do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Huỳnh Quang Ni Tự trong khóa tu một ngày an lạc

Đánh giá