Kinh Bách Dụ 07 (Bài 29-33): Chưa có trái thì đừng chặt cây – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/05/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5949,Kinh-Bach-Du-07-Bai-29-33-Chua-co-trai-thi-dung-chat-cay.tsph

Kinh Bách Dụ 07 (Bài 29-33): Chưa có trái thì đừng chặt cây – Thích Nhật Từ
Đánh giá