Kinh Bách Dụ 18 (Bài 82 – 87): Cái giá của thiếu trí tuệ – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 08/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6615,Kinh-Bach-Du-18-Bai-82—87-Cai-gia-cua-thieu-tri-tue.tsph