Bài pháp thoại “Kinh Bát Đại Nhân Giác 7” thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 12-01-2014 tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)

Download MP3

Kinh Bát Đại Nhân Giác 7 (hết) – Thích Phước Tiến
Đánh giá