Kinh Bát Dương Thần Chú

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận

Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh

***

Kinh Bát Dương Thần Chú

Việt dịch: Nguyên Thuận

***

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thứu gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị Tỳ-kheo và 1.000 vị Bồ-tát đồng hạnh như Di-lặc Bồ-tát.

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Bất Khả Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Khoái Lạc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Hoan Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nguyệt Anh Tràng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Hỷ Ái. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đẳng Biến Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nội Khoái. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phân Biệt Quá Xuất Thanh Tịnh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Hồ Nghi. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đẳng Công Đức Minh Thủ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Độc Thích. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bổn Thảo Thụ Thủ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua bảy Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Liên Hoa Hương. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Quá Bảo Liên Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ đây về hướng đông, vượt qua tám Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Cam Âm Thanh Xưng Thuyết. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Lạc Liên Hoa Khoái Trụ Thụ Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Các cõi nước của chư Phật Như Lai này đều thanh tịnh. Nơi ấy không có năm trược, không có ái dục, không có người nữ, không có tâm cấu nhiễm, không có trù ếm, và không có sự phân biệt.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật Như Lai này và thọ trì đọc tụng, thì họ sẽ không bao giờ còn đọa vào ba đường ác–duy trừ năm tội vô gián.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật này cùng tên gọi của các quốc độ ấy, rồi thọ trì đọc tụng. Do công đức ấy, nếu hành giả đó phát Bồ-đề tâm thì ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ luôn chứng đà-la-ni và thường có tướng tốt. … Do thiện nam tử thiện nữ nhân này phụng hành lời dạy của tám Đức Phật, nên khiến họ được chánh hạnh. Khi người nữ xả báo thân ở nơi đó, họ sẽ chuyển sanh làm thân nam tử.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào vào buổi sáng sớm tắm gội, súc miệng sạch sẽ, mặc y phục tinh sạch, và ngày đêm sáu thời phụng trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật Như Lai trong Kinh này, thời họ sẽ được công đức vô lượng. Trì Quốc Thiên Vương sẽ luôn bảo hộ thiện nam tử thiện nữ nhân này.

– Nếu ở chốn quan lại, hãy đọc tụng Kinh này.

– Nếu gặp oan gia, hãy đọc tụng Kinh này.

– Nếu gặp cướp bóc, hãy đọc tụng Kinh này.

– Nếu gặp nạn nước lửa, hãy đọc tụng Kinh này.

– Nếu ở giữa biển cả mà gặp hãi hùng của sóng gió, hãy đọc tụng Kinh này.

– Nếu ở trong quân trận chiến đấu, hãy đọc tụng Kinh này.

– Nếu nghe tiếng chim chẳng lành kêu, hãy đọc tụng Kinh này.

– Nếu gặp ác mộng, hãy đọc tụng Kinh này.

– Nếu bị long thần bắt giữ, hãy đọc tụng Kinh này.

– Nếu bị chúng ma bắt giữ và sợ hãi đến lông tóc dựng đứng, hãy đọc tụng Kinh này.

– Nếu ai mắc bệnh nguy kịch, ôn dịch, hoặc bệnh tật đau đớn, hãy thọ trì Kinh Bát Dương Thần Chú này, thời sẽ lập tức được lành khỏi.”

Lúc bấy giờ Đức Phật nói kệ rằng:

“Tụng niệm Phật danh hiệu

Thọ trì quốc độ danh

Trừ diệt tất cả ác

Mau thăng lên Chánh Đạo

Sinh ra thường gặp Phật

Thấy Phật sanh hoan hỷ

Giác Tôn chiếu thế gian

Phụng sự tâm thành kính

Vô số trăm ngàn kiếp

Vĩnh viễn chẳng lìa xa

Mau đến Đạo Niết-bàn

Do trì các Phật danh

Hiện tại chư Như Lai

Giáo Pháp ai phụng hành

Nhu hòa lòng chánh trực

Đời đời thấy Thế Tôn

Đoan chánh đủ tướng tốt

Muôn đời sanh phú quý

Dũng mãnh thích bố thí

Làm người chẳng keo kiệt

Người nữ nghe Kinh này

Hớn hở sanh hoan hỷ

Lìa bỏ thân nữ nhân

Chuyển sanh làm nam tử

Binh lính chẳng dám hại

Ngải độc và hoạnh họa

Quan thần với đạo tặc

Không thể hại người này

Năm ma chẳng thể nhiễu

Tướng soái cùng quan thuộc

Không thể thừa trục lợi

Người trì Kinh điển này”

Bấy giờ Trì Quốc Thiên Vương, ngài Di-lặc và các vị Bồ-tát thưa với Phật rằng:

“Thưa Thế Tôn! Chúng con sẽ đồng ủng hộ tất cả những ai tu học và thọ trì Kinh Bát Dương Thần Chú này. Chúng con sẽ cùng hợp sức lại để ủng hộ người bệnh, khiến họ lành bệnh.”

Lúc Phật nói lời ấy xong, Trì Quốc Thiên Vương, ngài Di-lặc và chư Bồ-tát, các vị Tỳ-kheo, cùng thiên long quỷ thần, người và a-tu-la, khi nghe lời Phật

dạy, họ đều rất vui mừng, đảnh lễ rồi cáo lui.

Kinh Thần Chú Bát Dương

Việt dịch: Huyền Thanh

***

Nghe như vầy: Một thời Đức Phật ngự trong núi Linh Điểu (Gṛdhra-kūṭa) tại thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Tỳ Kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi người, Bồ Tát, Trời, Người đến dự, đều như nhóm Di Lặc (Maitreya)

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất (Śāri-putra): “Ở phương Đông cách đây hơn một hằng sa, có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Khoái Lạc Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, hiện tại nói Pháp, cõi nước tên là Bất Khả Thắng

Này Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn hai hằng sa, có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Nguyệt Anh Tràng Vương Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, hiện tại nói Pháp, cõi nước tên là Hoan Lạc

Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn ba hằng sa, có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Đẳng Biến Minh Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, hiện tại nói Pháp, cõi nước tên là Hỷ Ái

Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn bốn hằng sa, có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Phân Biệt Quá Xuất Thanh Tịnh Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, hiện tại nói Pháp, cõi nước tên là Nội Khoái

Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn năm hằng sa, có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Đẳng Công Đức Minh Thủ Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, hiện tại nói Pháp, cõi nước tên là Vô Hồ Nghi

Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn sáu hằng sa, có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Bản Thảo Thụ Thủ Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, hiện tại nói Pháp, cõi nước tên là Vô Độc Thích

Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn bảy hằng sa, có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Quá Bảo Liên Hoa Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, hiện tại nói Pháp, cõi nước tên là Liên Hoa Hương

Xá Lợi Phất! Ở phương Đông cách đây hơn tám hằng sa, có cõi Phật, Đức Phật hiệu là Bảo Lạc Liên Hoa Khoái Trụ Thụ Vương Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác. Ngày nay, hiện tại nói Pháp, cõi nước tên là Cam Âm Thanh Xưng Thuyết

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi nước thanh tịnh của các Phật Như Lai, phương ấy không có năm sự vẩn đục (ngũ trược), không có ái dục, không có người nữ, không có sự dơ bẩn của ý, không có Chú Trớ, không có tướng phân biệt.

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Chư Phật Như Lai, nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe tên của tám Đức Phật đó, thọ trì, phúng tụng đọc, phụng hành thì cuối chùng chẳng bị rơi vào ba đường ác, trừ năm tội Trung Chỉ (?5 tội nghịch)

_Lại nữa, Xá Lợi Phất! Kẻ trai lành, người nữ thiến đó. Nếu có trì tên của tám Đức Phật với tên của cõi nước, thọ trì, phúng đọc, phụng hành. Dùng Công Đức này, nếu phát Tâm Bồ Đề thì nơi sinh ra thường gặp Đà Lân Ni, thường gặp tướng tốt, tường gặp tướng âm, thường gặp Phước chuyển theo bên phải.

Kẻ trai lành, người nữ thiện đó phụng hành Giáo Lệnh của tám Đức Phật đấy, như Chính Hạnh ấy thì nơi người nữ sinh ra sẽ chuyển làm người nam.

_Lại nữa, Xá Lợi Phất! Chư Phật Như Lai. Kẻ trai lành, người nữ thiện đó vào lúc sáng sớm, tắm gội xúc miệng sạch sẽ, mặc quần áo ngay ngắn, ngày đêm ba thời phụng đọc Kinh này sẽ được Công Đức vô lượng. Đệ Nhất Tứ Thiên Vương thường ủng hộ.

Kẻ trai lành, người nữ thiện đó nếu ở trong Huyện Quan thì nên đọc Kinh này. Nếu ở trong nước, lửa thì nên đọc Kinh này. Nếu ở trong nước biển gặp sóng gió đáng sợ thì nên đọc Kinh này. Nếu ở trong quân binh đối địch thì nên đọc Kinh này. Nếu bị trúng Cổ Độc thì nên đọc Kinh này. Nếu bị vướng vào Long Thần thì nên đọc Kinh này. Nếu có bệnh nguy kịch, dịch tật, đau buốt thì trì Bát Dương Chú Kinh này chú vào, lập tức được trừ khỏi”

Lúc đó, Đức Phật nói Kệ thiết yếu là:

“Cõi này không Như Lai (Thị thổ vô Như Lai)

Trì tên cõi nước đó

Trừ tất cả mọi ác

Mau được lên Chính Đạo

_Sinh ra thường gặp Phật

Thấy biết rất vui vẻ

Thượng Tôn chiếu đời này

Tâm bình đẳng cúng phụng

_Trăm kiếp đã vô số

Dính Thường nên xa lìa

Mau đến đường Nê Hoàn (Niết Bàn)

Phụng tên chư Phật đó

Các Như Lai hiện nay

Phụng hành tên dạy rõ

_Làm người Phác (chất phác) trực (ngay thẳng) nhuyễn (dịu dàng)

Mỗi mỗi thấy nơi sinh

Đoan chính, đủ tướng tốt

Sanh vào nhà cực giàu

_Dũng mãnh ưa bố thí

Làm người chẳng tham lam

Người nữ nghe Yếu (điều thiết yếu) này

Hớn hở rất vui vẻ

Bỏ lìa thân người nữ

Sinh ra làm người nam

_Các binh chẳng dám hại

Cổ Đạo cũng chẳng hành

Huyện quan với trộm cướp

Chẳng thể hại người này

_Năm Ma chẳng thể quấy

Tướng Soái với Quan Thuộc

Người phụng hành Kinh này

Chẳng được dịp gây hại”

Bấy giờ, Đệ Nhất Tứ Thiên Vương, nhóm Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: “Chúng con cùng nhau ủng hộ người trì Bát Dương Chú Kinh này. Tất cả người học thời chúng con sẽ chung sức ủng hộ, khiến người bị bệnh được khỏi bệnh”

Đức Phật nói: “Đúng như vậy!”

Đệ Nhất Tứ Thiên Vương, nhóm Di Lặc Bồ Tát, chúng Tỳ Kheo với chư Thiên, Rồng, Quỷ Thần, người dân, A Tu Lân nghe Kinh vui vẻ, làm lễ Đức Phật rồi lui ra.

_Tên tám vị Bồ Tát là:

1_Bạt Đà Hòa Bồ Tát

2_La Na Lân Kiệt Bồ Tát

3_Kiêu Nhật Đâu Bồ Tát

4_Na La Đạt Bồ Tát

5_Tu Thâm Bồ Tát

6_Nhân Để Đạt Bồ Tát

7_Ma Ha Tu Hòa Tát Hòa Bồ Tát

8_Hòa Luân Điều Bồ Tát

Tám người này đã trải qua vô số kỳ kiếp, nay chưa chọn lấy Phật. Lúc tám người này cùng nhau học Đạo thời đều nguyện cho người dân ở tám phương trên dưới đều cùng nhau khiến được thành Phật. Nếu người có việc cấp bách nên khiến hô gọi danh tự của tám người chúng tôi. Liền tự được giải trừ. Nếu khi tuổi thọ sắp hết thời tám người chúng tôi liền sẽ bay đến nghênh đón. Nguyện trì Công Đức của một chữ này, nguyện tất cả người đều như sự vui thích của tám Bồ Tát vậy

Kinh Bát Dương Thần Chú
2.7 (53.33%) 9 votes