1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Long Vương Thọ Ký Thứ Bẩy

 Bấy giờ Long Vương Nan Đà và Bạt Nan Đà v.v…chín ức chư Long thấy các Long Nữ cúng dưòng Phật và được thọ ký rồi, họ sanh tâm hi hữu, tâm chưa từng có mà nghĩ rằng: Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri thiệt là hi hữu chưa từng có, đức Như Lai biết các chúng sanh căn cơ thâm tín, đức Như Lai không có chút phần nào là chẳng thấy chẳng nghe chẳng chứng. Chánh pháp của Như lai do Phật khéo tuyên nói hay khiến đại chúng nghe rồi hiện biết, không có thời tiết, tùy cơ trao pháp quyết định làm cho đắc quả, khiến các người trí hiện được chứng biết. Cho đến hàng nữ nhơn động chuyển khinh tháo trí huệ cạn kém mà còn hiểu được thâm pháp của Phật nói, huống là những người trí khéo an trụ trong pháp Phật làm chúng đệ tử. Hàng nữ nhơn ấy dục tâm tăng thượng, sân tâm tăng thượng, si tâm tăng thượng còn có thể biết được chỗ tuyên nói của Như Lai. Vì suy nghĩ như vạ-y nên đối với đức Phật, chư Long Vương Nan Đà, Bạt Nan Đà v.v…sanh tâm hi hữu chưa từng có. Vì cúng dường Phật nên chư Long nổi mây trùm khắp tất cả thế gian mưa nước thơm làm thành bùn thơm, hơi thơm ấy đầy khắp tam thiên Đại Thiên thế giới. Chúng sanh nghe hơi thơm ấy đều đuợc chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề. Nơi thành Ca Tỳ La ngang rộng sáu mươi do tuần mưa xích chơn châu khắp mọi nơi, lại có các thứ báu vô giá trùm khắp giáp vòng vườn Ni Câu Đà. Lại lấy long hoa hóa thành nhà đẹp rộng sáu mươi do tuần, toàn nhà đều bằng thất bửu. Lại có vô lượng nhạc khí đồng tấu cúng dường. Nhà thất bửu long hoa ấy hóa làm chín ức hoa tràng nhiều màu treo khắp nhà, lưới tỳ lưu ly trùm trên cột báu, bửu châu vô giá trải đầy mặt tiền, bửu châu ấy rất nhu nhuyến như bà lá thạch ở trời Đao Lợi, đá ấy màu như tỳ lưu ly, chạm đến mềm nhuyển như thiên y vi diệu khả ái. Trong các thứ ma ni bửu ấy, hoặc có thứ phát xuất tia sáng mát lạnh, hoặc phát xuất nước xanh, nước vàng, nước đỏ; nước trắng, hoặc phát xuất nước nhiều màu, hoặc phát xuất gió mát mẻ, hoặc có bửu châu tùy ý chúng sanh mà phát xuất những đồ cần dùng, hoặc có bửu châu phát xuất dầu trơn, hoặc có bửu châu có thể làm gương sáng hiện bóng tất cả đại chúng. Tất cả nhân dân từ thành Ca Tỳ La ra đều hiện rõ bóng trong ấy. Tất cả đại chúng đều thấy Phật và Thanh Văn hiện các thứ thần thông biến hóa. Do thần lực của báu ma ni ấy, trong thềm nhà phát xuất những lọng báu nhiều màu, những tràng báu nhiều màu, những phan báu nhiều màu, những vòng hoa nhiều màu, những vòng hương, những vòng báu, những vòng chơn châu, những lưới linh báu, lại phát xuất những ngựa quý nhiều màu. Long Vương Nan Đà và chín ức chư Long xua các ngựa quí đi bộ theo nhiễu quanh bên hữuPhật ba vòng rồi dùng báu nhu nhuyến rải nơi Thế Tôn. Các thứ báu từ dưới nền nhà đẹp ấy phát xuất đều bay lên hư không che đức Phật và chúng Thanh Văn. Các nhạc khí tại hư không tự nhiên phát xuất âm thanh vi diệu cúng dường đức Phật.

 Chín ức chư Long nhiễu Phật xong, Ở trước Phật chấp tay yên lặng niệm Phật công đức chiêm ngưỡng Như Lai mắt chẳng tạm rời, thích Phật công đức thêm tâm an trụ Vô thượng Bồ đề. Chư Long yên lặng niệm Phật công đức giây lát rồi cùng đảnh lễ chưn Phật đồng thanh nói kệ tán thán rằng:

 “Lâu tu oai nghi tướng trăm phước

 Bi tâm ly cấu hạnh đầy đủ

 Dứt bỏ vô tận đất báu quý

 Thế Tôn rời khỏi thành Ca Tỳ

 Trong sáu năm dài tu khổ hạnh

 Như Lai chẳng được đạo cam lộ

 Ý Thế Tôn còn chẳng chán buồn

 Bởi Ngài đã lâu tu trí huệ

 Như Lai thiệt là thầy Trời Người

 Vì thế gian mà tu khổ hạnh

 Thế gian nghe rồi còn chẳng kham

 Huống là có thể lấy mắt ngó

 Thế Tôn quá khứ bỏ đầu mắt

 Như thánh chứa hộp tâm Bồ đề

 Nghe tin ấy chúng tôi chẳng vui

 Vì nghĩ đến Phật quá khổ hạnh

 Như Phật xưa làm tiên nhẫn nhục

 Bị vua Ca Lợi chặt tay chân

 Thẻo tai lắc mũi chẳng oán giận

 Chúng tôi nghe tin chẳng nhẫn được

 Như Phật đem thân lên bàn cân

 Vì chim nương cứu chẳng nở bỏ

 Chúng tôi nghe tin cũng chẳng vui

 Như Lai quá khứ quá cần khổ

 Tại sao lòng chúng tôi chẳng vui

 Vì Thế Tôn chịu quá khổ sở

 Kẻ ác hại đến đức Như Lai

 Họ đọa ác đạo Phật lại thương

 Đầy đủ thánh huệ đại Đạo Sư

 Sao hành được tâm bất hại ấy

 Tu tập đạo hạnh không sai sót

 Ngưỡng mong Phật nói hạnh an lạc

 Nay chư Long nầy đã phát tâm

 Cầu nơi Như Lai Bồ đề hạnh

 Như Phật tuyên dạy đều làm được

 Ngưỡng mong Phật nói đạo Bồ đề

 Chúng chư Long nầy rất khác ngưỡng

 Chỉ cầu chỗ bất tử bất sanh

 Nguyện nói Như Lai hạnh an ổn

 Khiến các chúng sanh dễ giáo hóa”.

 Đức Phật thấy các Long chúng cúng dường và phát nguyện. Biết họ đã thâm tín rồi, Phật liền hiện mỉm cười. Chư Phật pháp nhỉ nếu hiện tướng mỉm cười thì từ diện môn phóng vô lượng tia sáng màu chiếu đến Phạm Thiên rồi trở về nhập vào đảnh Phật.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng:

 ” Lành thay Sa Môn Đại Mâu Ni

 Chẳng phải không cớ hiện mỉm cười

 Thế Tôn từ bi xin nói rõ

 Vô thượng Chánh Giác cớ sao cười

 Đại chúng chiêm ngưỡng cầu được nghe

 Thế Tôn vô lượng công đức hạnh

 Thấy cười sanh nghi lòng chẳng vui

 Ngưỡng mong Pháp Vương dứt nghi cho

 Ai nay ở trong pháp Thích Ca

 Sanh lòng kính tin và mừng rỡ

 Ai khiến ngày nay ma Ba Tuần

 Tâm ý mê loạn và lo rầu

 Ai ngày hôm nay hay cung phụng

 Cha lành công đức đại Đạo Sư

 Ai dâng cúng dường thắng đệ nhứt

 Mong đức Như Lai Vô thượng nói

 Toàn đại chúng đây đồng chấp tay

 Thảy đều đối Phật chiêm ngưỡng đứng

 Ngưỡng mong Đạo Sư trừ lưới nghi

 Vì chúng mà nói duyên cớ cười

 Đại chúng nghe rồi lòng mừng rỡ

 Biết được chánh pháp Thế Tôn dạy

 Đại trí Thế Tôn khiến chúng mừng

 Tùy thuận chánh giáo khéo an trụ “.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng:

 “Trí huệ rộng sâu đại Đạo Sư

 Lúc nói phạm âm đủ tám đức

 Tâm Phật thanh tịnh rời uế trược

 Lắng nghe Phật nói nhơn duyên cười

 Các Long Vương nầy lòng kính tin

 Cúng dường nơi Phật hơn tất cả

 Chúng ấy vì cầu Phật Bồ đề

 Để lợi ích tất cả thế gian

 Lòng bi tăng thượng quán thế gian

 Không có Đạo Sư vui sao được

 Tôi làm sao được đại Bồ đề

 Thành thục chúng sanh chẳng mỏi nhọc

 Rất ưa tịch tịnh đủ trí huệ

 Tu thừa an lạc tâm thanh tịnh

 Nơi không vô tướng và vô nguyện

 Từ vô lượng kiếp đã tu lâu

 Tâm Phật bình đẳng quán thế gian

 Như Phật đã được tướng trí huệ

 Tâm từ bi hỉ đều bình đẳng

 Vì khiến thế gian an ổn vậy

 Tâm bi đệ nhứt lòng thương xót

 Sẽ được làm Phật vừa ý mình

 Chúng ấy quán sát chúng sanh rồi

 Sẽ thành Đạo Sư hiệu Vô Oán

 Lúc các chúng ấy được cam lộ

 Không có ma oán cũng không dư

 Hằng thường diễn nói pháp vô ngã

 Một bề không có thế tục thuyết

 Chư Như Lai ấy đủ đại bi

 Khiến các chúng sanh nhập trí Phật

 Lúc Chư Như Lai ấy thuyết pháp

 Tất cả chúng sanh đều tín hiểu

 Lúc chúng ấy đời đời tu hành

 Thành thục chúng sanh chẳng khó lắm

 Chúng sanh thành thục nghe pháp rồi

 Sẽ được giải thoát chứng cam lộ

 Những người nghe pháp đều giải thoát

 Các chúng sanh ấy đều đoan nghiêm

 Tất cả chúng sanh đều biết hiểu

 Chánh pháp của chư Phật ấy nói

 Tất cả quỉ thần và súc sanh

 Không ai chẳng hiểu lời Phật ấy

 Tất cả đều được niệm pháp rồi

 Hiểu được Như Lai pháp cam lộ

 Không có chúng sanh nghe Phật dạy

 Mà họ chẳng sanh lòng yêu thích

 Yêu thích chánh pháp Phật nói rồi

 Tất cả thảy đều được cam lộ

 Thuở ấy những người được giáo hóa

 Sẽ được giải thoát bịnh sanh tử

 Và giải thoát khổ chết buồn lo

 Nghe Phật nói rồi lòng không nhơ

 Như vậy Thích Ca Mâu Ni Phật

 Nói ý chư Long đáp Phật tử

 Như tâm kiên quyết của chư Long

 Vì được Bồ đề Vô thượng vậy

 Như Lai thọ ký cho chư Long

 Đại chúng nghe rồi đều vui mừng

 Đại chúng mừng rồi quy y Phật

 Tất cả thảy đều tâm tịch tĩnh “