1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Cưu Bàn Trà Thọ Ký Thứ Tám

 Bấy giờ lại có một ức tám ngàn vạn Cưu Bàn Trà thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ và Long Vương cúng dường Phật được thọ ký họ rất vừa lòng hớn hở vui mừng sanh lòng hi hữu chưa từng có, nghĩ rằng đức Như Lai Thế Tôn công đức trí tuệ vi diệu thù thắng được sự cúng dường hi hữu như vậy mà chẳng mừng chẳng kỳ lạ, vì trí tuệ của Phật là tối tôn thắng trong các trí huệ vậy. Ví như đại hải chẳng tăng chẳng giảm. Tại sao? Vì sâu rộng vậy. Đức Thế Tôn được cúng dường thù thắng mà tâm Phật chẳng tăng giảm. Tại sao? Vì đối với tất cả pháp không chỗ nghi vậy.

 Lúc ấy một ức tám ngàn vạn Cưu Bàn Trà vì cúng dường nên hóa hiện một ức tám ngàn vạn lọng thất bửu treo những vòng thất bửu

 Lại hóa một ức tám ngàn vạn xe thất bửu, trên xe lại hóa một ức tám ngàn vạn lọng báu, những xe ấy liền nhau, lọng báu đều treo những tụi báu, có màn lưới xích chơn châu trùm lên trên. Lại hóa những âm nhạc Cưu Bàn Trà hòa tấu cúng dường Phật. Lại hóa một ức tám ngàn vạn ngựa nhiều màu báu rất điều phục để kéo xe ấy. Chư Cưu Bàn Trà đều ngồi xe thất bửu nhiễu bên hữu Phật ba vòng, dùng hoa thất bửu rải trên Phật rồi xuống xe đến lê’ chưn Phật nhiễu Phật ba vòng chấp tay đứng một phía nói kệ tán thán rằng:

 ” Chẳng tăng chẳng giảm Đại Mâu Ni

 Dường như Tu Di các núi chúa

 Thọ sự cúng dường vô thượng nầy

 Vì Như Lai được vô úy vậy

 Quan sát chúng sanh chỉ có danh

 Và chỉ có dụng chẳng nắm lấy

 Đạo Sư do tu hạnh tịch diệt

 Do đó người trí không cống cao

 Thế Tôn biềt đời dường ảo mộng

 Trong ảo trong mộng thọ dục lạc

 Lại giống thủy nguyệt và dương diệm

 Quán sát như vậy không còn thừa

 Ví như càn thành không có thiệt

 Khắp mười phương cầu chẳng thể được

 Thành ấy không thiệt chỉ có danh

 Phật thấy thế pháp đều như vậy

 Tất cả Trời Người cúng dường Phật

 Xe báu lọng báu và âm nhạc

 Tràng hoa tua tụi cùng chấp tay

 Thế Tôn xem biết như ảnh hưởng

 Chúng tôi trần thiết như cúng dường rồi

 Nguyện tôi đương lai sẽ làm Phật

 Cũng nguyện tôi biết đời như mộng

 Biết rồi thuyết pháp như Thế Tôn

 Chúng tôi thấy những người khổ não

 Bị sanh già ịnh chết bứt ngăt

 Nguyện biết Phật Bồ đề Vô thượng

 Nói cho kẻ nghe được giải thoát

 Ở chỗ các chúng sanh vô trí

 Nguyện được Bồ đề để thuyết pháp

 Diễn thuyết không có pháp cấu trược

 Trong chúng không đạo làm Đạo Sư “.

 Đức Thế Tôn biết chư Cưu Bàn Trà sanh lòng tín sâu nên hiện tướng mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng:

 ” Phật chẳng không cớ hiện mỉm cười

 Chẳng cho tất cả là hi hữu

 Phật chẳng hi hữu mà mỉm cười

 Nay tôi nguyện nghe nhơn duyên ấy

 Tất cả Trời Người đều có nghi

 Thấy nơi miệng Phật hiện mỉm cười

 Ngưỡng mong dứt trừ các lưới nghi

 Diễn nói sự mỉm cười của Phật

 Ai nói chánh pháp được tín sâu

 Ai hay như pháp thấy từ phụ

 Ai được Phật khen dâng cúng dường

 Tôi nguyện được nghe Thế Tôn nói

 Ngày nay đối với hành hữu vi

 Ai thấy lỗi nó mà vứt bỏ

 Ngày nay ai an trụ thiệt tế

 Tâm họ thanh tịnh tôi nguyện nghe

 Ai hàng phục ma và quyến thuộc

 Ai khiến được Phật tâm vui vẻ

 Ai hay được đáy hữu vi sâu

 Tôi muốn được nghe để dứt nghi

 Tất cả đại chúng đứng chắp tay

 Cầu nghe nhơn duyên Phật mỉm cười

 Nguyện dứt tất cả chúng sanh nghi

 Đấng thế Tôn tuyên thọ ký họ “.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng:

 ” Lành thay Mã Thắng hỏi nghĩa ấy

 Đem lợi ích lớn cho thế gian

 Vì ông hỏi nhơn duyên mỉm cười

 Mã Thắng lắng nghe nay Phật nói

 Chúng Cưu Bàn Trà cúng dường Phật

 Nơi pháp tịch diệt tâm an trụ

 Chúng ấy thấy Phật chẳng kinh quái

 Sanh lòng hi hữu mà nguyện cầu

 Chúng ấy hôm nay cúng dường Phật

 Tâm họ chọn lấy pháp tịch diệt

 Do lòng tin sâu khởi đại bi

 Nơi người lạc đường làm Đạo Sư

 Vì thương chúng sanh nên cúng Phật

 Vì kẻ lạc đường khởi lòng

 Chúng hiền trí ấy làm vậy rồi

 Được bỏ thân quỉ sanh Đao Lợi

 Thiên Vương thường dùng lòng từ bi

 Tại trời luôn luôn dạy dỗ họ

 Họ có các pháp được không nghi

 Được làm thân quyến Thiên Đế Thích

 Họ có vô lượng hằng sa kiếp

 Mỗi mỗi quốc độ làm Phật hạnh

 Mặc giáp hằng thệ rất kiên cố

 Cúng dường đấng Pháp Vương tự tại

 Họ có vô lượng các quốc độ

 Lòng không mỏi nhọc được thanh tịnh

 Lợi ích đại chúng làm Đạo Sư

 Sẽ được làm Phật hiệu Bất Quái

 Lúc họ ở các nước tu hành

 Người nước ấy tất biết thành Phật

 Do phương tiện nầy đời vị lai

 Dầu độ chúng sanh không tâm quái

 Vì cầu đạo vô thượng an ổn

 Tịnh các quốc độ đều chẳng quái

 Nơi việc được làm tâm không trước

 Nơi đại Bồ đề cũng như vậy

 Hỏi duyên cớ cười Phật đã đáp

 Chúng sanh đều được dứt lòng nghi

 Đại chúng hết nghi đều mừng rỡ

 Quyết định biết rõ họ cúng dường”