1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Càn Thát Bà Thọ Ký Thứ Chín

 Bấy giờ lại có ba ức sáu ngàn vạn chúng Càn Thát Bà thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương và Cưu Bàn Trà cúng dường Phật được thọ ký, họ vừa lòng xứng ý hớn hở vui mừng sanh tâm hi hữu chưa từng có mà nghĩ rằng: Đức Như Lai thiệt là hi hữu chưa từng có tuyên nói pháp giới không có biến đổi mà thị hiện có làm tăng trưởng căn lành. Dầu không tác giả mà thị hiện tác nghiệp. Chư Càn Thát Bà ở trong pháp ấy rõ biết như vậy rồi, đối với Như Lai sanh lòng tôn trọng phát tâm Vô thượng Bồ đề. Họ mừng vui vì muốn cúng dường Phật, nên hóa hiện ba ức sáu ngàn vạn đầu đại tượng vương đều có sáu ngà. Trên mỗi ngà có bảy ao nước. Trong mỗi ao có bảy hoa sen. Mỗi hoa sen có ngàn cánh,

 Trên mỗi cánh có bảy ngọc nữ. Khoảng cách của một cánh sen có bảy thị nữ, trang sức với như’ng đồ trang nghiêm bằng thiên bửu, tay cầm thiên hương để cúng dường. Nơi mỗi đầu đại tượng vương lại hóa làm ba ức sáu ngàn vạn lọng thất bửu, ba ức sáu ngàn vạn trướng bằng thiên lương.

 Chư Càn Thát Bà đều ngồi trên tượng vương tấu thiên âm nhạc, ở trên hư không đi nhiễu Phật ba mươi sáu vòng, đem hương trời hoa trời và hoa thất bửu rải cúng dường Phật, mùi hương hoa ấy lan khắp mười phương. Lại mưa nước thơm cõi trời sáu mươi do tuần thành Ca Tỳ La làm cho toàn thành ướt thành bùn thơm, hơi bùn thơm khắp tam thiên Đại Thiên thế giới, chúng sanh nghe hơi ấy đều chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề. Lúc họ tấu âm nhạc, tiếng nhạc ấy vang khắp tam thiên Đại thiên thế giới, chúng sanh nghe tiếng nhạc ấy đều được chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề. Chư Càn Thát Bà ở trên tượng vương trần thiết cúng dường Phật, khiến các ngọc nữ tấu nhạc ca vũ. Lại có ngọc nữ động thân tay rải rác thứ bột hương để cúng dường Phật.

 Chư Càn Thát Bà ở trên không ngồi tượng vương nhiễu Phật đã ba mươi sáu vòng rồi, họ xuống tượng nhiễu Phật ba vòng đảnh lể Chưn Phật chắp tay đứng một phía nói kệ tán thán rằng:

 “Thế Tôn trí tuệ ngoài ba cõi

 Tự mình ra rồi lại độ người

 Tất cả thế gian không bằng Phật

 Tướng hảo thân sáng rất đoan chánh

 Trời Người tối diệu vô biên xưng

 Thị hiện thế gian chẳng nghĩ bàn

 Chẳng thấy một pháp tướng khác

 Mà dạy chúng sanh tu thiện nghiệp

 Pháp chơn như không biến đổi khác

 Chỉ có ngôn thuyết không có nghĩa

 Không có dụng sự và người dùng

 Dầu vậy Phật độ các quần sanh

 Chẳng đến chẳng đi cũng chẳng sanh

 Phật hay diễn thuyết pháp như vậy

 Dầu nói các pháp thể tánh kgông

 Thế Tôn lại bảo siêng hành đạo

 Không có một pháp hay tự tác

 Người sáng thế gian nói có tác

 Các pháp đều chẳng tự hay biết

 Thế Tôn thị hiện làm tất cả

 Như xe họp nhiều những chi phần

 Chi phần chẳng biết tự hay làm

 Công dụng xe ấy hiện thấy được

 Phật nói các pháp cũng như vậy

 Các pháp mỗi mỗi chẳng dạy nhau

 Cũng chẳng thay đổi dạy bảo nhau

 Tất cả các pháp chẳng nương nhau

 Pháp bổn bất sanh cũng bất diệt

 Phật vì thế để nói như vậy

 Thế đế các pháp chẳng toàn không

 Như pháp thế đế thể tánh trụ

 Biết như vậy rồi vì chúng nói

 Thế Tôn nói các pháp như vậy

 Đại bi chỗ làm rất kỳ đặc

 Các pháp thể tánh chẳng thể thấy

 Như Lai phương tiện nói pháp trụ

 Chúng tôi nguyện làm vô biên xưng

 Đại Đại Sư đủ tướng trăm phước

 Đại hỉ lợi ích các thế gian

 Nguyện làm Thế Tôn như Phật vậy

 Chúng tôi nguyện nơi kẻ ám chướng

 Những người tùy thuận dòng tham dục

 Người khát ái buộc ràng trăm khổ

 Cúng tế độ họ như Thế Tôn

 Chúng tôi nguyện nơi người nhiều khổ

 Người chẳng thấy bờ kia mà trói

 Người chạy như vượn khỉ nhảy nhót

 Cứu tế độ họ như Thế Tôn

 Chúng tôi nguyện như người mù lòa

 Người sáu loài nhọc nhằn qua lại

 Người nơi mình tự hoại nghiệp quả

 Cứu tế độ họ như Thế Tôn “.

 Đức Phật biết chư Càn Thát Bà sanh lòng tin sâu nên hiện tướng mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng:

 ” Vô biên oai đức hiện mỉm cười

 Đạo Sư mỉm cười chẳng không nhơn

 Nguyện Phật mau nói nhơn duyên ấy

 Dứt trừ chúng sanh các mối nghi

 Nay thấy Thế Tôn mỉm cười rối

 Đại chúng thảy đều sanh nghi hoặc

 Tất cả nguyện nghe nghĩa mỉm cười

 Ngưỡng mong đại bi dứt mối nghi

 Ai nơi Phật pháp sanh kính tin

 Ai rời được nơi các lưới nghi

 Phật biết chúng sanh tin sâu rối

 Trời Người bực thánh nên hiện cười

 Ai có trí tuệ hay tùy thuận

 Phát chơn như được Như Lai nói

 Biết nhiệm huệ giải hạnh họ rồi

 Ở trong đại chúng hiện mỉm cười

 Tất cả đại chúng không dị tâm

 Chỉ muốn thích nghe Thế Tôn nói

 Chắp mười ngón tay để trên đầu

 Nhứt tâm chiêm ngưỡng mặt Như Lai

 Lìa các uế trược không lo rầu

 Mắt đời hiện còn nên mừng rỡ

 Vì trừ tất cả lòng nghi hoặc

 Nguyện đại bi nói nhơn duyên cười”.

 Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng:

 “Phập hiện mỉm cười vì đời vậy

 Lành thay Mã Thắng hỏi đúng giờ

 Đại chúng thiện căn sẽ tăng trưởng

 Vì Phật mỉm cười sự thọ ký

 Mã Thắng lắng nghe lời Phật nói

 Đạo Sư nay hiện cớ mỉm cười

 Phật sẽ nói rõ nghĩa mỉm cười

 Ông phải vui mừng nghe Phật nói

 Càn Thát Bà Vương kính tin Phật

 Tâm họ thanh tịnh sanh mừng rỡ

 Y nơi thiệt pháp nhập pháp rồi

 Nơi Phật chánh pháp sanh hỉ kỳ

 Các pháp tịch diệt an bất động

 Hàng đại chúng nầy xu thiệt tế

 Như thành Càn Thát nhập như vậy

 Cúng dường nơi Phật không ai bằng

 Các pháp như vậy không có sanh

 Tất cả cũng lại chẳng tận diệt

 Đại chúng tư duy pháp như huyễn

 Chưa hiểu rõ được sanh nghi hoặc

 Pháp chẳng nói được phương tiện nói

 Phật vì chơn thiệt nên như vậy

 Chúng ấy vào chánh pháp Phật rồi

 Ngồi tượng Đại Long cúng dường Phật

 Quan sát Bồ đề không sanh diệt

 Càn Thát Bà Vương cúng dường Phật

 Thương xót chúng sanh hạng ngu mê

 Vì thế mà cầu Nhứt thiết trí

 Chúng ấy phát nguyện sẽ thành Phật

 Khiến người ngu mê mất trí huệ

 Nhập pháp chơn thiệt an trụ rồi

 Khiến được cầu bất tử tịch diệt

 Chúng ấy cúng dường như vậy rồi

 Bỏ rời thân quỉ lòng mừng rrỡ

 Quyết được vãng sanh trên cung trời

 Hằng cùng đế thích gần gũi nhau

 Được gặp nhiều ức na do tha

 Cúng dường Như Lai Vô Thương Giác

 Từ một Phật độ đến Phật độ

 Nơi chỗ chư Phật được nghe pháp

 Chúng ấy tu tịnh Phật hạnh rồi

 Chỗ được Phật độ cũng thanh tịnh

 Hóa vô lượng chúng phát đạo tâm

 Khiến họ tăng trưởng Phật chủng tử

 Biết các thế gian tánh không rời

 Cũng đem pháp ấy dạy bảo người

 Khiến chúng an trụ Nhứt thiết trí

 Trụ thế vô lượng na do tha

 Phật ấy đồng hiệu vô biên huệ

 Mỗi mỗi chư Phật trụ ở đời

 Thảy đều vô lượng do tha kiếp

 Diễn nói Phật đạo cho người nghe

 Như vậy Thích Ca Mâu Ni Phật

 Nói báo Càn Thát Bà cúng dường

 Cùng họ thọ ký khiến được nghe

 Nhơn duyên cười mà Mã Thắng hỏi

 Đại chúng nghe rồi đều vui mừng

 Biết Phật thọ ký rất đáng thích

 Nghe Phật thọ ký vô thượng rồi

 Thảy đều vui y Thích Ca Phật”.

Bài liên quan