1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký Thứ Mười

 Bấy giờ lại có tám ức Dạ Xoa thấy A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương, Cưu bàn Trà, Càn Thát Bà cúng dường Phật được thọ ký, họ vui mừng hớn hở đều sanh lòng hi hữu, chưa từng có biết Phật Thế Tôn trí huệ vô tận tối tôn tối thắng trí huệ vô ngại bất khả tư nghì. Họ còn lại được nghe pháp môn thứ đệ. Đối với Phật, họ tưởng là Đạo Sư, là vô tận huệ. Đối với chánh pháp của Phật sanh lòng yêu thích. Vì cúng dường nên phát khởi tinh tấn nói kệ tán thán rằng:

 “Chúng tôi tán thán đấng cứu thế

 Vì Phật đầy đủ trí lực vậy

 Vô tận vô lượng như biển cả

 Thế Tôn thân tốt không ai bằng

 Tu Di còn biết được khinh trọng

 Hư không còn biết được rộng hẹp

 Sức trí huệ của đức Như Lai

 Tất cả chẳng ai đo lường được

 Biết các chúng sanh lòng kính tin

 Những người đáng độ đều độ xong

 Nơi người được độ biết xu hướng

 Nên Phật là không ai sánh bằng

 Tùy chúng tu tạo nghiệp thiện ád

 Tất cả chỗ sanh thọ thân hình

 Biết rõ căn tính đáng thọ pháp

 Nên Phật là không ai sánh bằng

 Tham dục ác hành sân khuể hành

 Si hành phiền não Phật đều biết

 Kiêu mạn tật đố cũng biết rõ

 Nên Phật là không ai sánh bằng

 Chúng sanh nơi đây nhiều lầm lỗi

 Như Lai biết rõ nghiệp đạo họ

 Thế Tôn biết họ rất lanh lẹ

 Nên Phật là không ai sánh bằng

 Thiện Thệ thấy rõ các htế gian

 Tùy phương diện họ có lỗi lầm

 Và cùng ngữ ngôn họ sai lỗi

 Thế Tôn thấy rõ hết tất cả

 Tại trong lục đạo ở bao lâu

 Tùy họ thọ khổ nhiều hay ít

 Và họ thọ lấy các thứ thân

 Tất cả Thế Tôn đều thấy biết

 Tùy sức phiền não họ phát khởi

 Phương tiện tạo tác và gây nghiệp

 Theo nghiệp thọ lấy các thứ khổ

 Tất cả Đạo Sư đều biết rõ

 Tùy họ chỗ cầu đạo giải thoát

 Ở trong Phật pháp đã xuất gia

 Tinh tấn tu học thánh đạo rồi

 Dứt hết phiền não Phật đều biết

 Ở trong Phật pháp có phàm phu

 Dầu được xuất gia chẳng biết nghĩa

 Chê bai pháp diệu của người trí

 Thế Tôn cũng lại biết rõ họ

 Những kẻ chê bai chánh pháp ấy

 Nghiệp hành ấy mắc những khổ não

 Tùy tại địa ngục ở lâu mau

 Như Lai cũng đều biết rõ cả

 Nơi Phật đã được kính tin sâu

 Xuất gia thọ trì tạng chánh pháp

 Quán sát các pháp thảy đều không

 Dứt trừ tất cả đường sanh tử

 Chẳng muốn tất cả thân sanh tử

 Quan sát thân nầy dường như ảo

 Biết các âm thanh đều như hưởng

 Ở vững nơi đạo Phật cũng biết

 Tán thán Đạo Sư không sánh bằng

 Nay tôi chỗ được khối phước đức

 Dùng phước đức này nguyện thành Phật

 Cũng nguyện chúng sanh thành Chánh giác “.

 Đức Thế Tôn biết chúng Dạ Xoa thâm tâm kinh tín nên hiện tượng mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng:

 “Đức Thế Tôn hiên tướng mỉm cười

 Ngưỡng mong cho biết bhơn duyên cười

 Tất cả chư Phật chẳng vô cớ

 Mà hiện ra tưởng mỉm cười ấy

 Nay đại chúng nầy đều hoài nghi

 Vì thấy Đạo Sư mỉm cười vậy

 Ngưỡng mong Thế Tôn trừ nghi cho

 Khiến tất cả chúng được mừng rỡ

 Nay người được kính tin nơi Phật

 Và người biết chánh pháp vi diệu

 người tâm kiên cố bất động ấy

 Nguyện Phật tuyên nói cho họ nghe

 Đại chúng tại đây đều hoài nghi

 Tất cả chiêm ngưỡng mặt Như Lai

 Hôm nay sẽ có những sự gì

 Duy nguyện Thế Tôn dứt nghi cho

 Hôm nay ai hiện đại thần lực

 Hôm nay ai phát đại tinh tấn

 Hôm nay Phật cùng ai thân hữu

 Nơi đại chúng nầy xin hiển hiện

 Lành thay Mâu Ni thương thế gian

 Ngưỡng mong dứt trừ các nghi hoặc

 Trời Người đại chúng đều được nghe

 Hôm nay tất cả rất mừng vui “.

 Đức Thế Tôn nói đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng:

 “Lành thay lời hỏi của Mã Thắng

 Nay sẽ lợi ích lớn thế gian

 Do ông hỏi được nhơn duyên cười

 Nên khen ông khéo hiểu ý Phật

 Nay Phật sẽ đáp hết nghĩa ấy

 Ông nên nhứt tâm chuyên lắng nghe

 Biết tâm ý các Dạ Xoa rồi

 Phật vì thế gian hiện mỉm cười

 Các chúng Dạ Xoa lòng kính tin

 Vì họ biết Bồ đề tịch diệt

 Khen Phật công đức chơn thiệt rồi

 Phát tâm xu hướng đại Bồ đề

 Vì họ biết các pháp không tịch

 Trừ khiến tất cả tướng hư vọng

 Nguyện bỏ tất cả loài sanh tử

 Phát tâm xu hướng đại Bồ đề

 Do sức thiền định biết các ấm

 Chỉ là thế đế chẳng chấp trước

 Chẳng trước sanh tử như hoa sen

 Phát tâm sanh tử đại Bồ đề

 Những sự chướng ngại trong sanh tử

 Họ thấy là không chẳng bị buộc

 Biết Phật Bồ đề vô thượng rồi

 Họ có thể tu Bồ đề hạnh

 Những sanh lão tử thảy đều không

 Đây là đâo Bồ đề vô thượng

 Biết pháp tự tánh không tịch rồi

 Nay được đại Bồ đề an ổn

 Biết ấm tự tánh không tịch rồi

 Bồ đề tịch tĩnh tánh cũng lìa

 Hạnh Bồ đề được tu cũng không

 Trí biết như vậy phàm chẳng rõ

 Hay quán trí huệ tánh tự không

 Cảnh giới được quán đều tịch diệt

 Người biết pháp biết thảy đều không

 Người nầy hay tu Bồ đề đạo

 Phải biết không cũng tánh tự không

 Tướng và nguyện cũng không thể tánh

 Nếu người có thể biết như vậy

 Người nầy hay tu hạnh chơn thiệt

 Trời Người đại chúng nghe đây rồi

 Sanh lòng mừng rỡ được lợi ích

 Nơi Phật tất cả kính tin rồi

 Tâm trụ câu Bồ đề tịch tĩnh

 Nay cúng dường thù thắng nầy rồi

 Tâm chúng Dạ Xoa đều thanh tịnh

 Những bực trí nầy bỏ quỉ đạo

 Hưởng thọ vui trong thiện đạo

 Nơi nhiều ức Phật thuở vị lai

 Họ dùng thần thông trong một niệm

 Nơi nhiều Phật độ sắm cúng dường

 Ở chỗ chư Phật được pháp nhẫn

 Nơi các thế giới chẳng khởi tướng

 Người trí hay dùng thần lực đến

 Quán thế gian nầy như ảo hóa

 Người trí du hành không thủ trước

 Dạ Xoa dũng mãnh cúng dường Phật

 Sẽ được vô thượng đại Bồ đề

 Cũng được vô thượng tịnh Phật độ

 Trong ấy sẽ độ vô lượng chúng

 Chúng ấy sẽ thành Thế Gian Giải

 Tất cả đồng hiệu Vô Biên Trí

 Danh nghe mười phương thọ ngàn kiếp

 Trí huệ thọ mạng tịch diệt đồng

 Chư Phật ấy có chúng Thanh Văn

 Dường như tinh tú giữa đêm vắng

 Chúng ấy dễ được đại Bồ đề

 Tất cả không có sự nạn khổ

 Trời Người đại chúng nghe đây rồi

 Vì đạo Bồ đề lòng mừng rỡ

 Tâm họ kiên cố phát tinh cần

 Dùng sức tinh tấn gìn công hạnh”.

Bài liên quan