1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Khẩn Na La Vương Thọ Ký Thứ Mười Một

 Bấy giờ có tám ức Khẩn Na La chúng, Đại Thọ Khẩn Na La vương làm thượng thủ, thấy chư A La Hán, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa cúng dường Phật được thọ ký, họ sanh lòng hi hữu chưa từng có, do vì chúng sanh bất khả đắc vậy, vì không mạng giả, không sanh giả, không có nhơn, không trượng phu, không dưỡng dục, không thọ giả, không có ngã, không ngã sở vậy. Do các ấm mà gọi là chúng sanh. Tất cả các ấm cũng bất khả đắc. Do các giới chủng gọi là chúng sanh. Tất cả giới chủng cũng bất khả đắc. Do các nhập mà gọi là chúng sanh. Tất cả các nhập cũng bất khả đắc. Do có nghiệp nên có quả báo, mà hành nghiệp ấy cũng bất khả đắc, Vô thượng Bồ đề cũng bất khả đắc, tất cả Bồ Tát cũng bất khả đắc, tất cả chư Phật cũng b ất khả đắc. Dầu vậy mà đức Thế Tôn thọ ký cho chư Bồ Tát. Do nghĩa gì mà Như Lai thọ ký cho chư Bồ Tát, nêu bày danh hiệu của họ, hiển hiện nghiệp báo, nói đương lai Bồ Tát đại chúng, cũng hiển bày chư Phật thần thông lực, cũng nói chánh pháp lực, cũng hiển hiện trang nghiêm Phật độ, tuyên nói chúng sanh có nghiệp có báo, cũng nói Phật độ thanh tịnh, cũng hiển bày Bồ Tát du hành các phật quốc từ một Phật độ, cũng nói Bồ Tát đến đó cúng dường, cũng nói thần biến cúng dường thù thắng, lại liệt bày đồ cúng vi diệu hi hữu, lại nói qua bao nhiêu kiếp sẽ được làm Phật, đức Phật ấy trụ thế bao lâu, Phật ấy sẽ có bao nhiêu Thanh Văn, sau khi diệt độ chánh pháp của Phật ấy trụ thế bao lâu, tại sao Như Lai bỏ chúng sanh mà nhập đại Niết bàn?

 Đại Thọ Khần Na La Vương sanh niệm nghi ấy liền cùng tám ức chúng Khẩn Na La lễ Phật chấp tay nói kệ bạch hỏi rằng:

 “Chúng tôi nghe Phật thọ ký rồi

 Lòng sanh nghi hoặc sao Đại Trí

 Đã nói thọ ký lại nói không

 Nơi hai thuyết ấy tôi chẳng hiểu

 Đã nói không tịch lìa tự tánh

 Pháp giới bình đẳng không biến động

 Mà sao Như Lai thọ cúng dường

 Việc ấy thế nào bạch Thế Tôn

 Đức Phật đã nói pháp vô sanh

 Mà lại nói phát tâm Bồ đề

 Đức vô lượng trí nói hai thuyết

 Thuyết ấy bí mật tôi chẳng hiểu

 Thế Tôn nói pháp không có diệt

 Màsao lại nói là có tử

 Ngưỡng mong như thiệt nói rõ cho

 Dứt hết lòng nghi tôi được mừng

 Sao đức Thế Tôn nói như ảo

 Mà lại nói rằng sanh cõi trời

 Đức Lưỡng Túc Tôn nói như vậy

 Giáo pháp bí mật tôi chẳng hiểu

 Phật nói các pháp không sở y

 Mà lại nói y thiện tri thức

 Đây là mật ngữ của Thế Tôn

 Tôi thiệt chẳng hiểu bạch Như Lai

 Tại sao Phật nói không sở tác

 Lại dạy chúng sanh tu hạnh nghiệp

 Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhơn Sư

 Lời nói bí mật tôi chẳng hiểu

 Tại sao Phật nói tánh tự không

 Lại nói quán không được giải thoát

 Ở nơi nghĩa nầy tôi chẳng hiểu

 Ngưỡng mong Như Lai dứt nghi cho

 Tại sao Phật nói sự tận diệt

 Lại nói các pháp tánh tịch diệt

 Chúng tôi ngưỡng mong đấng vô thượng

 Giải rõ những thuyết bí mật ấy

 Tại sao Thế Tôn cần kệ tụng

 Hiển thị các pháp như hư không

 Mà người ngu si hủy báng pháp

 Chết rồi chắc đọa đại địa ngục

 Đại Hùng luôn nói các thiện đạo

 Mà lại còn nói các đạo khác

 Đã nói các loài do tạo nghiệp

 Lại nói không có ai tạo nghiệp

 Đấng Vô Thượng Tôn thường tuyên nói

 Các thuyết sai biệt chẳng biết được

 Chúng tôi nơi ấy sanh nghi hoặc

 Ngưỡng mong Thế Tôn dứt trừ cho

 Đã nói nghiệp lành không họp được

 Lại nói tu hành được Bồ đề

 Sa Môn Pháp Vương nói như vậy

 Chúng tôi nơi ấy chẳng hiểu được

 Tại sao nói pháp bất khả tận

 Mà nói kẻ chê tội được hết

 Đấng vô lượng trí xin khai thị

 Chúng tôi nơi ấy rất nghi ngờ

 Như Lai đã nói pháp chơn tế

 Lại nói điên đảo và thí giới

 Đấng mắt sáng không lòa diệt tội

 Ngưỡng mong vì tôi nói nghĩa ấy

 Ngoài Phật không ai gì chúng tôi

 Giải thích được những điều nghi ấy

 Chỉ có Như Lai dứt trừ được

 Vì thế tôi kính đấng Đại Giác’’.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Đại Thọ Khẩn Na La Vương rằng:

 “Ông hỏi nói không lại thọ ký

 Nơi hai sự ấy chẳng hiểu được

 Các pháp nếu là chẳng phải không

 Thì Phật chẳng vì họ thọ ký

 Do nhơn duyên gì nói như vậy

 Các pháp nếu có thể tánh riêng

 Thì nó còn mãi chẳng chuyển được

 Nó phải chẳng giảm cũng chẳng tăng

 Các pháp thể tánh vốn tự không

 Dường như mặt gương bằng sạch sáng

 Hay hiện tất cả các sắc tượng

 Phải biết tất cả pháp như vậy

 Pháp giới không có tướng biến dị

 Ông nơi tất cả vật cúng dường

 Mỗi mỗi các phần nên quan sát

 Trong những phần nào mà có tướng

 Pháp giới thường trụ không biến khác

 Người trí phải nên quán như vậy

 Các người phàm phu đều mê hoặc

 Vì không trí huệ nên không hiểu

 Ông hỏi Phật nói là vô sanh

 Lại nói phát tâm nên khó hiểu

 Các ông nay phải nhứt tâm nghe

 Đấng thập lực nói nghĩa bí mật

 Phàm phu chìm ngập sông sanh tử

 Cũng còn buộc ràng nắm chỗ ấy

 Tâm thường ôm lấy tưởng điên đảo

 Nên thọ sanh tử các khổ não

 Từ trước đến nay chưa nghe pháp

 Phật nếu vì họ quyết định nói

 Phàm phu ngu mê nơi pháp ấy

 Càng thêm tăng trưởng các nghi hoặc

 Họ nghe Bồ đề lợi ích lớn

 Lòng họ chuyên chú nơi quả ấy

 Tâm họ lại còn sanh ham luyến

 Tự nhiên thắng trí không thông được

 Ông hỏi không diệt lại có chết

 Hai điều nầy ông chẳng biết được

 Nơi đây ông phải nhứt tâm nghe

 Phật sẽ vì ông nói chơn thiệt

 Vì các chúng sanh chấp thường kia

 Do đó Như Lai nói nghĩa diệt

 Hằng thấy những có đều suy hoại

 Không có một pháp nào là thường

 Ông hỏi các pháp như mộng ảo

 Lại nói sanh thiên nên nghi ngờ

 Hữu học phàm phu thiện ác đạo

 Pháp ấy bất định nên hư ảo

 Ông hỏi Phật nói không sở y

 Lại nói y chỉ thiện tri thức

 Vì người cầu rời bỏ y chỉ

 Nên thiện hữu nói không sở y

 Ông hỏi rốt ráo không tác năng

 Lại nói có tác nên chẳng hiểu

 Phải xem xe kia nhiều thành phần

 Cũng quán xe có những tác dụng

 Nếu lại có người chấp nơi ngã

 Cũng lại lấy những sự ngã làm

 Phật vì bọn họ nói không tác

 Dầu như vậy chẳng phải không dụng

 Ông hỏi tất cả tánh tự không

 Lại nghi quán không được giải thoát

 Người vô trí ngu si điên đảo

 Chẳng có biết được thể tánh không

 Từ nơi vọng tưởng phân biệt sanh

 Hư vọng phan duyên nên bị buộc

 Vì độ những chúng sanh như vậy

 Thế Tôn nói tánh chẳng phải có

 Như ông hỏi rằng sự tận diệt

 Tất cả các pháp tánh cũng diệt

 Các chúng sanh mê hoặc vô trí

 Vì vọng phân biệt nên khát ái

 Như kẻ khát nước thấy dương diệm

 Vì nhớ tưởng nên càng thêm khát

 Người ngu nên bị hư vọng hại

 Nơi vô sở hữu khởi phân biệt

 Người khát vọng sanh thấy tướng nước

 Nơi chỗ dương diệm nước vốn không

 Vọng tưởng làm hại các chúng sanh

 Nơi các bất tịnh tưởng là tịnh

 Phàm phu ngu si bị ái trói

 Trong nhơ xấu ấy tánh chẳng sạch

 Như dương diệm kia giống tướng nước

 Trong thể tánh nắng thiệt không nước

 Như vậy trong thân không sắc sạch

 Thân sắc cũng lại tánh chẳng sạch

 Phàm phu ngu si điên đảo thấy

 Vọng tưởng là sạch nên bị trói

 Dầu nói các pháp như hư không

 Cũng nói hủy báng đọa địa ngục

 Người ngu nghe nói sanh sợ sệt

 Người trí dầu nghe tâm an ổn

 Thế gian thể tánh tự không tịch

 Ngu si vô trí tưởng có ngã

 Bọn họ nếu nghe tánh không giáo

 Sợ sệt chẳng được còn thọ sanh

 Bọn họ hủy báng pháp tánh không

 Đều do vì họ chấp ngã kiến

 Như người trói buộc nơi hư không

 Người vô trí ấy đọa địa ngục

 Phật vốn đã nói các thiện đạo

 Và vì thế gian nói các đạo

 Nói có tạo nghiệp mà chẳng mất

 Cũng trừ chấp là có tác giả

 Tất cả các đạo dường cảnh mộng

 Phật vì ông nói biết như vậy

 Trong mộng không có tướng khứ hai

 Người thấy điên đảo chấp khứ lai

 Phật đã diễn nói xó tác nghiệp

 Suy tìm mười phương không tác giả

 Vì như gió lớn thổi cây khô

 Cây ấy chạm nhau phát sanh lửa

 Gió ấy cùng cây chẳng nghĩ tưởng

 Chúng ta hay phát xuát lửa ấy

 Dầu là như vậy mà lửa sanh

 Phải biết có nghiệp không tác giả

 Ông hỏi phước đức không tích tụ

 Sao họp Thiện được quả Bồ đề

 Nay Phật chơn thiệt vì ông nói

 Ông phải chăm chỉ chí tâm nghe

 Ví như người đời được trường thọ

 Mạng họ đến được hơn trăm tuổi

 Nơi số tuổi ấy không tụ tích

 Tất cả duyên họp cũng như vậy

 Ông hỏi các pháp không có tận

 Sao Phật lại nói nghiệp được hết

 Người quán không pháp không có cùng

 Tùy thế pháp nên nghiệp có hết

 Phật dầu nói có thiệt tế pháp

 Điên đảo cũng chẳng ngoài thiệt tế

 Hàng chúng sanh ngu si điên đảo

 Chẳng biết rõ được chơn thiệt tế

 Khẩn Na La Vương phải lắng nghe

 Vì người tinh tấn đủ tinh tấn

 Tất cả các tướng là nhất tướng

 Đó là vô tướngphải nên biết

 Nếu hay hiểu được nơi chữ nhứt

 Phật vì người trí nói Bồ đề

 Tất cả các tướng là nhất tướng

 Đó là vô tướng phải nên biết

 Nếu hay hiểu được nơi chữ nhứt

 Phật vì người tri nói Bồ đề

 Tất cả các pháp đều vô tác

 Đây nói chữ A môn tổng trì

 Tất cả Bồ Tát chỗ tu hành

 Vô biên hành tướng Phật đã nói

 Đây cũng vào được tất cả pháp

 Đó là chữ A môn tổng trì

 Tất cả các pháp đều tịch diệt

 Dạy môn chữ A khiến chứng nhập

 Khẩn Na La Vương phải nên biết

 Đây cũng chữ A môn tổng trì

 Tất cả các pháp vô phân biệt

 Vào pháp môn nầy Phật đã nói

 Khẩn Na La Vương phải nên biết

 Đây cũng chữ A môn tổng trì

 Tất cả các pháp không tự tánh

 Dạy môn chữ A khiến chương nhập

 Khẩn Na La Vương phai nên biết

 Đây cũng chữ A môn tổng trì

 Tất cả các pháp không vô biên

 Dùng môn chữ A nói các pháp

 Khẩn NaLa Vương phải nên biết

 Đây cũng chữ A môn tổng trì

 Pháp tận vô tận Phật đã nói

 Phải nói tất cả pháp vô tận

 Tất cả Như Lai đủ thập lực

 Đã nói môn tổng trì vô tận

 Tất cả các pháp không có môn

 Đã nói môn tổng trì vô tận

 Tất cả các pháp không có môn

 Vì vậy không nên hiện chẳng có

 Đây cũng tức là môn tổng trì

 Do đây vào được môn chữ A

 Nơi các pháp bất khả tư nghì

 Chư Phật biết thiệt hay hiển thị

 Thọ khẩn Na La Vương nên biết

 Đây cũng chữ A đà la ni

 Tất cả các pháp không sở thu

 Phật vì người trí nói Bồ đề

 Đây cũng tức là môn tổng trì

 Là môn chữ A phải nên nhập

 Tất cả các pháp không có lai

 Nếu người chẳng tu thì chẳng được

 Đây cũng tức là môn tổng trì

 Là môn chữ A phải nên nhập

 Các pháp giả danh đều sẽ có

 Suy tự tánh nó chẳng thể được

 Đây cũng tức là môn tổng trì

 Là môn chữ A phải nên nhập

 Tất cả các pháp không tự tánh

 Suy tự tánh nó chẳng thể được

 Đây cũng tức là môn tổng trì

 Là đà la ni của Phật nói

 Tất cả các pháp bất khả đắc

 Vì pháp tự tánh không nên vậy

 Đây cũng tức là môn tổng trì

 Là đà la ni Thiện Thệ nói

 Khẩn Na La Vương nên lắng nghe

 Tất cả các pháp lìa nghĩ nhớ

 Đây cũng tức là môn tổng trì

 Là môn chữ A phải nên nhập

 Chư Phật Thế Tôn đã hiển thị

 Vì pháp không thiệt không chướng ngại

 Đây cũng tức là môn tổng trì

 Nên nhập đà la ni chữ A

 Tất cả các pháp không chướng ngại

 Không có gì hay chướng các pháp

 Đây cũng tức là môn tổng trì

 Nhập mô chữ A Phật đã nói

 Tất cả các pháp không có sanh

 Người trí phải biết chỉ nhứt tướng

 Tất cả pháp kia là vô sanh

 Hãy biết pháp ấy không có danh

 Tất cả các pháp không có sanh

 Sanh ấy bổn lai bất khả đắc

 Đây cũng tức là môn tổng trì

 Là môn chữ A phải nên nhập

 Nếu pháp là không thiệt không sanh

 Chẳng nhìn thấy được chẳng chỉ được

 Các pháp tự tánh bất khả đắc

 Vì thế không có ai hay thấy

 Tất cả các pháp không có sanh

 Nên là nhứt tướng không có tướng

 Ví như hư không không có bằng

 Tất cả các pháp cũng như vậy

 Tất cả các pháp không tăng giảm

 Chẳng một chẳng hai chẳng nhiệt não

 Cũng chẳng phải lạnh chẳng phải nóng

 Vì chẳng phải có chẳng thấy được

 Không có tướng cong không tướng ngay

 Cũng không có tướng sáng tướng tối

 Cũng không những tướng thấy nghe thảy

 Là đà la ni vô sở hữu

 Chẳng phải siểm khúc chẳng chánh trực

 Không có các tướng co duỗi thảy

 Cũng không giận hờn không vui vẻ

 Lại không khởi tác không tịch diệt

 Không có tướng nhập và tướng xuất

 Không tiến không thối không lai vãng

 Cũng lại không ngủ và không thức

 Lìa tướng giác tri cần phải biết

 Chẳng phải mắt thấy cũng chẳng mù

 Không có năng kiến và ám chướng

 Cũng không tướng mở và tướng nhắm

 Chẳng có điểu phục chẳng điều phục

 Chẳng phải điệu động chẳng chỉ tức

 Chẳng phải thế gian chẳng Niết bàn

 Chẳng phải chơn thiệt chẳng hư vọng

 Phải biết Phật cảnh là như vậy

 Vì muốn điều phục các thế gian

 Dứt trừ lòng nghi cho các ông

 Trong đệ nhứt nghĩa ngoài Phật ra

 Tất cả không ai trừ nghi được “.

 Đại Thọ Khẩn Na La Vương nghe đức Phật nói môn tổng trì lòng rất vui mừng phát tâm tinh tấn dũng mãnh, tức thì hóa làm tám ức lầu gác. Các lầu gác ấy hoặc ở trên cây, trên hoa sen hoặc ở trên núi, đều trang nghiêm bằng thất bửu, có lọng thất bửu, tràng thất bửu, tua tụi bữu hoa, tua tụi lụa nhiễu nhiều màu để trang sức.

 Đại Thọ Khẩn Na La Vương cùng tám ức Khẩn Na La cầm các thứ hoa trên đất, dưới nước tại Hương Sơn đề rải trên Phật rồi đều

 Lên lầu gác thất bửu bay nhiễu đức Phật ba vòng, lại rải hoa lên đức Phật rồi lại nhiễu đức Phật ba vòng nữa.

 Đại Thọ Khẩn Na La Vương và chúng Khẩn Na La xuống lầu gác đi nhiễu đức Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, nhứt tâm chắp tay chiêm ngưỡng Thế Tôn mắt chẳng tạm rời đứng qua một phía suy nhớ đức Như Lai vô lượng công đức thuở quá khứ và hiện tại.

 Biết tâm nguyện của Đại Thọ Khẩn Na La Vương và tám ức chúng Khẩn Na La, đức Thế Tôn hiện tướng mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng:

 ” Phật chẳng phải không duyên mà cười

 Đấng Thiên Nhơn Sư nói như thiệt

 Chúng thấy Phật cười đều hoài nghi

 Nay thấy Tối Thắng như trăng non

 Bạch đức Thế Tôn hôm nay ai

 Nơi pháp vô nhị sanh thắng huệ

 Ngày nay tôi ôm lòng nghi hoặc

 Ngưỡng mong Thế Tôn trừ nghi cho

 Ai ở Phật pháp được tịnh tâm

 Do đó Như Lai hiện tướng cười

 Ngưỡng mong Như Lai nói rõ cho

 Chúng tôi hết nghi lòng vui mừng

 Bấy giờ tất cả hàng đại chúng

 Nếu nghe Phật nói đều mừng rỡ

 Nguyện trừ nghi hoặc cho đại chúng

 Như lời Phật dạy đều làm được

 Vì thế nên đấng Lưỡng Túc Tôn

 Dứt trừ nghi hoặc nói rõ cớ

 Nguyện vì Khẩn Na La Vương thảy

 Và vì tất cả các chúng sanh “.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng:

 “Lành thay Mã Thắng hỏi phải lúc

 Nay Phật vì ông phân biệt nói

 Do vì ông hỏi Phật hiển bày

 Đại chúng sẽ được Phật công đức

 Ông nên thanh tịnh tâm chuyên nhứt

 Nghe sự hi hữu chớ loạn ý

 Đức Thiện Thệ có trí tối thắng

 Tri kkiến rộng lớn không chướng ngại

 Đặt nghi vấn nơi Khẩn Na La

 Làm lợi tất cả các chúng sanh

 Nay Phật nói quả đương lai họ

 Lắng nghe Phật sẽ dứt nghi cho

 Thọ Khẩn Na La tám ức chúng

 Vương và quan dân các quyến thuộc

 Chúng ấy cúng dường nơi Phật rồi

 Từ đây mạng chung sanh cõi trời

 Từ đó về sau chín ức kiếp

 Lưu chuyển ở trong cõi Nhân Thiên

 Tu tập đầy đủ năm thần thông

 Được trí tự tại tâm tự tai

 Họ nơi na do tha Phật độ

 Là do chư Phật sai qua đó

 Thân ở cung trời luôn bất động

 Hằng thọ thiền duyệt vui an ổn

 Họ ở chín mươi ngàn muôn kiếp

 Tại trong Trời Người lưu chuyển rồi

 Mỗi mỗi ở trong Phật độ mình

 Đều được thành bực vô thượng đạo

 Kiếp ấy hiệu là Thường Chiếu Diệu

 Ở trong kiếp ấy thành Phật đạo

 Đây đều hạng nhứt sanh bổ xứ

 Chúng trí huệ ấy sẽ thành Phật

 Phật độ ấy không một người nào

 Chẳng phải người tu hành thành thục

 Đều là bực nhứt sanh bổ xứ

 Không người cầu Thanh Văn Duyên Giác

 Tất cả đều là đại Bồ Tát

 Người soi sáng đời đều sanh đó

 Đều là người nhứt sanh bổ xứ

 Họ đều sẽ được thành Phật đạo

 Cõi ấy các chúng đại Bồ Tát

 An trụ trong hoằng thệ đại nguyện

 Ở trong vô lượng chư Phật độ

 Ta đều sửa trị khiến thanh tịnh

 Bồ Tát ấy nguyện rất rộng lớn

 Ở trong đêm dài khéo suy lường

 Vì họ có tính nguyện thanh tịnh

 Đều riêng sửa trị Phật độ mình

 Các Phật độ ấy trang nghiêm đẹp

 Xa rời tất cả các phiền não

 Đất ấy khắp nơi có cung điện

 Giải thoát tất cả các ác đạo

 Bao nhiêu tội ác và tám nạn

 Các Phật độ ấy thảy đều không

 Đã tu thanh tịnh Phật độ rồi

 Chúng sanh liền được dễ điều phục

 Như vậy Thế Tôn Thiên Trung Thiên

 Nói thọ ký cho Khẩn Na La

 Tất cả chư đại chúng hiện tại

 Nghe rồi thảy đều rất vui mừng “

Bài liên quan