1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Ký Thứ Mười Ba

 Bấy giờ có chín vạn Tứ Thiên VươngThiên thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa, Khẩn Na La và Hư Không Hành Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đề rất vui mừng hớn hở vô lượng, ở trong Phật pháp thâm tâm tin ưa. Ví như có người ngồi ghe bằng sành vào trong song tự nghĩ rằng: Ghe sành nầy chẳng bao lâu sẽ nứt bể, lúc đó chưa chìm phải mau vào bờ để khỏi bị thủy nạn. Chín vạn Tứ Thiên Vương Thiên nầy cũng như vậy, họ thầy oai thần của Phật nên khởi lòng tin ưa, vì muốn được Phật pháp nên họ phát tâm dũng mãnh cúng dường Như Lai.

 Tứ Thiên Vương và chin vạn trời Tứ Thiên Vương hóa ra chín vạn tướng thất bửu rộng lớn trang nghiêm nhiều màu sắc đẹp lạ. Trong số ấy có nhiều trướng xích chơn châu, trướng hỏa châu, trướng lưu ly, trướng thiên chơn kim, trướng kim cương châu. Chín vạn trướng thất bửu ấy ở hư không bay nhiễu Phậtba vòng. Lại hóa chín vạn thiên nhạc ở hư không nhiễu Phật ba vòng. Lại hóa những hoa trời mạn đà la, ma ha mạn đà la, mạn thù sa, ma ha mạn thù sa, ca ca la bà, ma ha ca ca la bà, họ đem hoa trời ấy rải lên đức Phật, lại nhiễu Phật ba vòng, dừng ở một bên chắp tay cung kính nói kệ tán tán Phật:

 “Chư Thiên chín vạn ở chỗ Phật

 Nhứt tâm thích muốn Phật công đức

 Không diệu không trầm không tham hối

 Không cao không hạ lạy Thế Tôn

 Dứt giống sanh tử trụ vô minh

 Nhổ gai phiền não xô núi mạn

 Giỏi nhổ tên độc chữa ghẻ nhọt

 Tinh tấn chẳng lười thân viên mãn

 Diệt trừ phiền não giải triền phược

 Dứt hết kiết sử rời ôn náo

 Không và tướng là Phật hạnh

 Tâm không nguyện cầu tất cả cõi

 Trừ gốc khát ái bỏ vô minh

 Những bốn điên đảo đều xa lìa

 Phật biết thiệt tế đời không biết

 Phàm phu nghe sợ như săn bẩy

 Chúng sanh chấp thân chẳng biết không

 Bị tối vô minh ham thế gian

 Thấy chơn như xem đời trống rỗng

 Hiển chơn trí nên được tịnh nhãn

 Bày ngũ ấm không danh sắc không

 Giới chẳng phải có xứ cũng vậy

 Pháp nầy pháp khác chỉ danh tự

 Pháp danh tự Phật dạy là không

 Như ảo sư hóa làm hình tượng

 Không ngã không nhơn chúng sanh mạng

 Các ấm giới và mười hai xứ

 Đều là ảo hóa lời Phật dạy

 Như thợ khéo vẽ hình bạch tượng

 Cao thấp màu vóc đều giống hệt

 Chỉ gạt mắt ngu thiệt không voi

 Pháp giới bình đẳng ngu tự mê

 Phật dạy rõ như trái trong tay

 Người trí chẳng mê khéo học Phật

 Phật đại trí huệ soi sáng đời

 Chuyển diệu pháp luân độ chúng sanh

 Tôi nguyện giác ngộ đại Bồ đề

 Chuyển diệu pháp luân như Phật chuyển

 Nơi người thế gian mê mất đường

 Tôi sẽ độ họ như Phật độ “.

 Đứ Thế Tôn biết thâm tâm tin ưa của chin vạn trời Tứ Thiên Vương và Tứ Thiên Vương nên hiện tướng mỉm cười, từ miệng Phật phóng ra nhiều tia sáng năm màu.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật:

 ” Phật cười chẳng phải không nhơn duyên

 Xin Phật nói rõ cớ mỉm cười

 Thấy Phật cười đại chúng đều nghi

 Ngưỡng mong Thế Tôn giải thích rõ

 Ai phá ma quân ai hết nghi

 Ai quyết định pháp xin Phật nói

 Ai phụng Phật ai cúng Phật

 Đại chúng đều nghi xin Phật nói

 Phật nói thọ ký chúng nghe rồi

 Sẽ hết nghi ngờ xin Phật nói

 Khiến các chúng sanh nương Phật trí

 Mau được Bồ đề nên thọ ký”.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng:

 “Lành thay Mã Thắng hay hỏi Phật

 Duyên cớ mỉm cười ông lắng nghe

 vì thương thế gian phải nghe kỹ

 Chín vạn chư Thiên ở trước Phật

 Lòng tin thanh tịnh đã cúng dường

 Nói kệ khen Phật biết pháp không

 Quyết định nơi pháp trụ Phật đạo

 Họ đã từng cúng tám ức Phật

 Vị lai nơi vô lượng ức Phật

 Cúng dường cầu được vô thượng đạo

 Nơi vô lượng Phật nếu chẳng cúng

 Bồ đề thọ kia chẳng ngồi chứng

 Đời vị lai họ đều thành Phật

 Đồng hiệu Đại Trì Phật Thế Tôn

 Chư Phật ấy có chúng Thanh Văn

 Tám mươi hộ trì kiến vô ngại

 Tất cả chúng sanh Phật độ ấy

 Thọ mạng đều tám ức tuổi

 Vô số ức Tỳ Kheo đệ tử

 Lìa trần cấu trụ tối hậu thân

 Phật ấy diệt độ do công đức

 Tạo vô lượng tháp trang nghiêm đẹp

 Vô lượng ngàn trăm na do tha chúng

 Cúng dường chùa tháp lợi người đời

 Hoặc phát đại tâm hoặc chứng diệt

 Chánh pháp trụ thế thời gian lâu

 Đến tám ức năm do vô lượng

 Do tha Bồ Tát trì chánh pháp

 Chúng Tứ Thiên Vương được thọ ký

 Vì lợi đời thành thục chúng sanh

 Đại chúng nghe rồi rất vui mừng

 Hớn hở vô lượng thuận lời Phật “.

Bài liên quan